Mehalah's Restaurant

 

01206 382797

Tuesday - Sunday

10am - 4pm

Mehalahs new 2106 menu (1)-1